KODEX CHOVÁNÍ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024

Níže najdete neoficiální překlad Kodexu chování pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024, vzniklého na základě spolupráce Evropské komise a Mezinárodního institutu pro demokracii a volební pomoc (Mezinárodní IDEA), a to při zapojení všech deseti evropských politických stran, přičemž všechny předmětný Kodex následně i podepsaly.

 Jde o právně nezávazný dokument, jehož originál je dostupný na tomto odkazu.

KODEX CHOVÁNÍ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024

Tento kodex chování pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 vypracoval Mezinárodní institut pro demokracii a volební pomoc (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International IDEA) ve spolupráci s evropskými politickými stranami a Evropskou komisí na podporu reakce evropských a národních politických stran  na bod 11 doporučení Komise (EU) 2023/2829 o inkluzivních a odolných volebních procesech v Unii, které Komise předložila v rámci Balíčku opatření na obranu demokracie dne 12. prosince 2023.

Tyto závazky vyplývají z příslušných doporučení uvedených v doporučení o inkluzivních a odolných volebních procesech v Unii. Vyplývají také z dalších zkušeností, jako je nizozemský Kodex chování pro transparentnost internetové politické reklamy uzavřený před parlamentními volbami v Nizozemsku v roce 2021.

1. Úvod

Tímto kodexem chování se evropské politické strany a všechny národní politické strany, které se k němu přihlásí, zavazují zachovávat integritu voleb do Evropského parlamentu v roce 2024, což je v souladu s doporučením přijmout závazky a kodexy chování týkající se integrity voleb a spravedlivé kampaně, formulovaným Komisí v dokumentu Doporučení k inkluzivním a odolným volebním procesům v Unii a posílení evropského charakteru a efektivního průběhu voleb do Evropského parlamentu (2023).

Dodržováním tohoto kodexu signatáři podporují klíčové hodnoty voleb, jako je integrita, transparentnost, soukromí, bezpečnost, spravedlnost a rovné podmínky.

Uznávají zásadní roli politických stran při ochraně těchto hodnot. Transparentnost umožňuje občanům činit informovaná rozhodnutí na základě důvěryhodných informací.

Dezinformace a zmanipulovaný obsah ohrožují svobodné a spravedlivé volby. Signatáři se zavazují dodržovat zásady pravdivosti a přesnosti ve svých komunikačních strategiích a bojovat proti dezinformacím a dezinformaci ve volbách.

Signatáři jsou odhodláni bránit záměrnému klamání veřejnosti, a to i prostřednictvím umělé inteligence, posilovat integritu evropských voleb a podporovat důvěru v demokracii.

Tyto závazky pomáhají chránit evropské volby před neoprávněným zasahováním nebo manipulací stanovením minimálních standardů pro etickou kampaň, zvýšením přístupu veřejnosti k relevantním informacím o kampaních a zlepšením kybernetické bezpečnosti a digitální hygieny v rámci vnitřních stranických mechanismů.

Tento kodex chování se vztahuje na různé aspekty politické kampaně, a to jak na online, tak na offline aktivity a na placený i neplacený obsah a komunikaci.

Strany se vyzývají, aby dodržování kodexu prosazovaly interně a aby své členy vyzývaly k podpisu nebo dodržování závazků ve volebních kampaních. Kodex bude zpřístupněn online, aby se usnadnil dohled médií, výzkumných pracovníků, voličů a evropských občanů obecně při sledování dodržování závazků.

2. Právní rámec

Tento kodex chování je dobrovolný a jeho cílem není ovlivnit stávající právní rámec ani zasahovat do jeho dodržování signatáři[1] nebo jinými zúčastněnými stranami. Je však součástí širších právních a politických rámců na různých úrovních řízení a cílí na jejich doplnění. Tento kodex chování by proto měl být vykládán v souladu s příslušnými vnitrostátními a evropskými právními předpisy.

3. Závazky

Signatáři tohoto kodexu chování, kteří zastupují evropské politické strany nebo členské strany, které se k němu připojí, se společně zavazují:

1. Zachovávat integritu voleb dodržováním stávajících pravidel a norem a zásad spravedlivé kampaně a finanční transparentnosti.

2. Podporovat inkluzivní politickou diskusi a participaci a přispívat k bezpečným volebním procesům, zejména:

 1. zdržet se vytváření, používání nebo šíření diskriminačních prohlášení a předsudků vůči konkrétním skupinám na základě jejich pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;
 2. zdržet se šíření, zveřejňování nebo propagace obsahu, který podněcuje k násilí nebo nenávistným projevům; signatáři se vyzývají, aby důrazně odsoudili a sankcionovali jakýkoli násilný čin proti kandidátům nebo zvoleným zástupcům.
 3. zdržet se odrazování voličů od volby nebo šíření jakýchkoli nepřesných informací o volebním procesu, jako jsou informace o voličích, volebním procesu a volebních místnostech.

3. Zajišťovat etické a transparentní využívání nástrojů a technologií kampaně, včetně umělé inteligence. Zdržet se vytváření, používání nebo šíření zavádějícího obsahu, zejména:

 1. zfalšované, vymyšlené, upravené nebo ukradené údaje či materiály;
 2. Jakýkoli typ klamavého obsahu využívajícího zvuk, obraz nebo video a vytvořeného pomocí umělé inteligence nebo bez ní, jehož cílem je falešně nebo klamavě pozměnit nebo vytvořit falešné kandidáty, úředníky nebo jakýkoli subjekt účastnící se voleb. Použití obsahu generovaného umělou inteligencí je povoleno pouze tehdy, je-li jasně označen. Podporuje se používání vodoznaků a indikátorů původu;
 3. falešných účtů nebo automatických botů, které manipulují s názory voličů;
 4. trolling, nepodložená obvinění nebo kyberšikanu;
 5. obsah, který vytvářejí a šíří subjekty mimo EU, mimo signatáře, a který se snaží narušit evropské hodnoty a zásady.

4. Využívat všechny dostupné zdroje k potírání negativních účinků klamavého obsahu generovaného umělou inteligencí a zvažovat příslušná školení zaměstnanců; zdržovat se využívání osobních nebo důvěrných informací v nástrojích umělé inteligence, např. v pokynech, čímž se zajistí soukromí a bezpečnost jednotlivců v rámci voleb; zvažovat vytvoření mechanismu, kterým by občané mohli hlásit jakékoli obavy nebo zneužití související s technologiemi umělé inteligence.

5. Zajišťovat transparentnost přijatých finančních příspěvků, včetně věcných plnění, jako jsou přijaté dary a služby, půjčky, dary, příspěvky na volební kampaň a výdaje, aby byly v souladu s platnými evropskými a vnitrostátními právními předpisy.

6. Zajišťovat transparentnost politické reklamy a volebních sdělení:

 1. Zdržovat se vysílání politických reklam sponzorovaných utajenými zájmovými skupinami nebo jiného zapojení zprostředkovatelů k umisťování volebních sdělení bez uvedení autora.
 2. Dodržovat zásady a mechanismy transparentnosti online platforem a v rámci ověřovacích a registračních procesů poskytovat pravdivé informace.
 3. Poskytovat informace, nejlépe na webových stránkách politických stran:
  i. o přidružených organizacích, nadacích nebo o jiných právnických osobách, které vedou kampaň jejich jménem s více než 5% rozpočtem na kampaň;
  ii. o využívání politické reklamy, včetně sponzorů, zdrojů financování a vynaložených částek;
  iii. o cílení reklamy a jakémkoli využití systémů umělé inteligence při šíření reklamy.
 4. Zdržovat se manipulativních taktik, technik a postupů pro zesílení politických sdělení a používání citlivých údajů pro mikrocílení (microtargeting). Zajišťovat, aby údaje používané pro politickou kampaň striktně dodržovaly Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) s důrazem na minimalizaci údajů a zákonné, spravedlivé a transparentní zpracování údajů.

7. Aktivně se vyhýbat posilování narativů vedených subjekty a aktéry mimo EU, kteří nejsou signatáři, zejména pokud se snaží narušit evropské hodnoty a zásady.

8. Podnikat aktivní kroky k prosazování minimálních standardů kybernetické bezpečnosti, rozpoznávání útoků, odrazování od nich a jejich předcházení, šíření informací, včetně interních školení o rizicích kybernetické bezpečnosti při volbách.

9. Neprodleně odstraňovat nebo požadovat odstranění jakéhokoli obsahu umístěného jménem signatáře, pokud porušuje závazky uvedené v tomto kodexu chování. Nahlásit takový obsah online platformám.

10. Mezi svými členy a zaměstnanci zvyšovat povědomí o kodexu chování a podporovat jeho dodržování mezi pracovníky kampaně, stranickými sekcemi a dalšími orgány a přidruženými institucemi. Podporovat členy, aby se přihlásili k závazkům uvedeným v tomto kodexu chování a dodržovali je.

11. Zajišťovat, aby pracovníci volebních kampaní a stranických sekcí přísně dodržovali evropské a vnitrostátní předpisy, aby se zabránilo zneužívání veřejných zdrojů v souvislosti s volbami; zvyšovat povědomí členů stran o nutnosti přísného dodržování těchto předpisů.

12. Podporovat nezávislý dohled nad dodržováním závazků stanovených v tomto kodexu chování a plně spolupracovat s dohledovými orgány, mezinárodními volebními pozorovateli a dalšími zapojenými subjekty, jako jsou média, akademičtí výzkumníci a organizace občanské společnosti.

13. Projednávat implementaci tohoto kodexu chování mezi předsedy a/nebo generálními tajemníky a řediteli evropských politických stran.

14. Po volbách do Evropského parlamentu provést povolební přezkum a pokračovat v diskusi mezi evropskými politickými stranami a jejich členskými stranami.

4. dubna 2024


[1] Včetně ochrany dat a dodržování GDPR.