Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

2. Důvod a způsob založení
Na základě zákona č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byla do zákona č. 424/1991 vložena následující ustanovení § 19:

(1) Zřizuje se Úřad se sídlem v Brně jako ústřední správní úřad pro dohled nad hospodařením stran a hnutí v zákonem stanoveném rozsahu. Úřad je účetní jednotkou.
(2) Úřad je nezávislý orgán; ve své činnosti se řídí pouze zákony a jinými právními předpisy.
(3) Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen na základě zákona.
Další informace viz odkaz: Celý text příslušné části zákona v aktuálním znění

3. Organizační struktura
Viz odkaz

4. Kontaktní spojení
Viz odkaz

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P.O.BOX 16, 611 00 Brno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Kounicova 688/26, 602 00 Brno

4.3 Úřední hodiny
Pondělí 9:00 – 14:00
Úterý 9:00 – 14:00
Středa 9:00 – 14:00
Čtvrtek 9:00 – 14:00
Pátek 9:00 – 14:00

4.4 Telefonní čísla
Sekretariát předsedy úřadu: 604 815 899

4.5 Číslo faxu

4.6 Adresa internetové stránky
https://www.udhpsh.cz/
https://udh.gov.cz/

4.7 Adresa e-podatelny
Základní elektronická podatelna: podatelna@udhpsh.cz
Datová schránka: psn9irb

5. Případné platby lze poukázat
Bývá určováno ad hoc.

6. IČ
05553466

7. DIČ
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
viz sekce Dokumenty úřadu

8.2 Rozpočet
Rozpočet na rok 2017
Schválený rozpočet na rok 2018
Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený rozpočet na rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2021
Schválený rozpočet na rok 2022
Schválený rozpočet na rok 2023
Schválený rozpočet na rok 2024

9. Žádosti o informace
Informace k podávání žádostí naleznete zde.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: Základní informace naleznete zde, informace k žádostem podle zákona č. 106/1999 Sb. obsaženy v dokumentu zde.

11. Opravné prostředky
Proti příkazu uloženému Úřadem v přestupkovém řízení lze podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení (doručení) příkazu. Odpor se podává u Úřadu.
Proti rozhodnutí vydanému Úřadem v přestupkovém řízení nelze podat rozklad ani je přezkoumat v přezkumném řízení. Proti rozhodnutí lze podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí. Podání žaloby proti rozhodnutí o přestupku podle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (zákon č. 424/1991 Sb.) má odkladný účinek; v ostatních případech podání žaloby nemá odkladný účinek.
Proti rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Rozklad se podává u Úřadu.
Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty (§ 62 správního řádu) lze podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Rozklad se podává u Úřadu.

12. Formuláře
Registrace zvláštních a provozních účtů politických stran, hnutí a institutů dle § 17a odst. 4 a § 17b odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění:
Rozcestník sběru dat (udhpsh.cz)
Další ad hoc formuláře pro jednotlivé typy voleb dostupné na:
https://www.udhpsh.cz/

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Možno seznat na https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (a prováděcí předpisy)
Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Vyhláška č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
Vyhláška č. 114/2017 Sb., o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník a související informace naleznete v dokumentu s informacemi k podávání žádostí zde.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023