Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

2. Důvod a způsob založení
Na základě zákona č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byla do zákona č. 424/1991 vložena následující ustanovení § 19:

(1) Zřizuje se Úřad se sídlem v Brně jako ústřední správní úřad pro dohled nad hospodařením stran a hnutí v zákonem stanoveném rozsahu. Úřad je účetní jednotkou.
(2) Úřad je nezávislý orgán; ve své činnosti se řídí pouze zákony a jinými právními předpisy.
(3) Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen na základě zákona.
Další informace viz odkaz: Celý text příslušné části zákona

3. Organizační struktura
Viz odkaz

4. Kontaktní spojení
Viz odkaz

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P.O.BOX 16, 611 00 Brno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Kounicova 688/26, 602 00 Brno

4.3 Úřední hodiny
Pondělí 9:00 – 14:00
Úterý 9:00 – 14:00
Středa 9:00 – 14:00
Čtvrtek 9:00 – 14:00
Pátek 9:00 – 14:00

4.4 Telefonní čísla
Sekretariát předsedy úřadu: 604 815 899

4.5 Číslo faxu

4.6 Adresa internetové stránky
https://www.udhpsh.cz/

4.7 Adresa e-podatelny
Základní elektronická podatelna: podatelna@udhpsh.cz
Datová schránka: psn9irb

5. Případné platby lze poukázat
Bývá určováno ad hoc.

6. IČ
05553466

7. DIČ
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
viz sekce Dokumenty úřadu

8.2 Rozpočet
Rozpočet na rok 2017
Schválený rozpočet na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
Schválený rozpočet na rok 2019

9. Žádosti o informace
Informace k podávání žádostí naleznete zde.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: Základní informace naleznete zde, informace k žádostem podle zákona č. 106/1999 Sb. obsaženy v dokumentu zde.

11. Opravné prostředky
Proti příkazu uloženému Úřadem v přestupkovém řízení lze podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení (doručení) příkazu. Odpor se podává u Úřadu.
Proti rozhodnutí vydanému Úřadem v přestupkovém řízení nelze podat rozklad ani je přezkoumat v přezkumném řízení. Proti rozhodnutí lze podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí. Podání žaloby proti rozhodnutí o přestupku podle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (zákon č. 424/1991 Sb.) má odkladný účinek; v ostatních případech podání žaloby nemá odkladný účinek.
Proti rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Rozklad se podává u Úřadu.
Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty (§ 62 správního řádu) lze podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Rozklad se podává u Úřadu.

12. Formuláře
Sdělení politické strany nebo hnutí o účtu a oznámení internetové adresy zvláštního účtu dle § 17a odst. 4 a § 17b odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění.
https://registrace.udhpsh.cz/hospodareni-stran
Další ad hoc formuláře pro jednotlivé typy voleb dostupné na:
https://www.udhpsh.cz/

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Možno seznat na https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (a prováděcí předpisy)
Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Vyhláška č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
Vyhláška č. 114/2017 Sb., o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník a související informace naleznete v dokumentu s informacemi k podávání žádostí zde.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020